Na obravnaven območju projekta je potrebna krepitev regionalne identitete s pomočjo ohranjanja kulturnih virov in njihovega upravljanja na čezmejnem območju z vidika trajnostnega razvoja. Na obravnavnem območju je evidentiranih več kot 200 kulturnih potencialov registrirane v sklopu kulturne dediščine tako nepremične kakor žive dediščine. Torej, na obravnavanem območju na obeh straneh meje obstajajo podobne oblike kulturne pokrajine in prvin različnih tradicij. Srečujeta se dva jezika in dve kulturi, ki ponujata velik potencial. Na območju obstajajo številni objekti, ki so v javni občinski lasti in nekateri celo izvirajo iz srednjega veka. Žal vzdrževanje, revitalizacija in obnova takšnih objektov veliko stane in prebivalci ter lokalne skupnosti praktično kljub zavedanju pomembnosti ohranitve zaščitene kulturne dediščine ne zmorejo z lastnimi finančnimi sredstvi investirati v takšne projekte. Brez tuje finančne pomoči območje ne more ohraniti predvidenih objektov in bodo praktično skozi čas izbrisani in pozabljeni v preteklosti, so pa zelo pomembna zgodovinska dejstva tudi v širšem evropskem prostoru. Z združevanjem kulture in tradicije bo omogočena vzpostavitev organiziranega povezovanja skozi krajinski čezmejni park kar bo lahko trajnostno predstavljal vsakodnevno življenje lokalnega prebivalstva z obeh strani meje.

 
Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina so lastniki kulturnih objektov ter organizacije in posamezniki, ki se ukvarjajo z ohranjanjem kulturne dediščine tako nepremične kakor žive dediščine. Pri celotnem projektu bodo sodelovale tudi številne strokovne javne službe, ki so zadolžene po javnih strokovnih nalogah, da nadzirajo ohranjanje kultrune dediščine. Končni uporabniki objektov bodo prav tako lokalne skupnosti, osnovne, srednje šole ter različne fakultete ali univerze. Prostori bodo lahko tudi uporabljeni tako v izobraževalne namene kot turistično promocijske namene celotne regije z obeh strani državne meje. Projekt bo namenjen tudi lokalnemu prebivalstvu: zaradi vključitve vseh prebivalcev in zaradi zagotovitve trajne ureditve pokrajine in negovanja kulturno – zgodovinske dediščine, kulturnim društvom, posameznikom in institucijam in širši družbeni skupnosti z obeh strani meje.

 
Povezave z drugimi projekti   

 Projekt se delno veže na del projekta Turistična cona Haloze-Zagorje  (INTERREG 3a Neighbourhood Programme Slovenia-Hungary-Croatia 2004-2006). Projekt se tudi navezuje na slovenski strani na različne pobude civilnih združenj po ohranitvi žive dediščine. Za predstavitev žive dediščine so zelo pomembni objekti, ki so tesno povezani z ohranjanjem žive dediščine. Prav tako s hrvaške strani obstajajo pobude s strani civilnih združenj po medsebojnem sodelovanju na tem področju. Tako bo izvedba tega projekta imela multiplikativne učinke na številnih področjih čezmejnega sodelovanja in ne le na področju kulture.